Vanwege het corona virus gaan de toneel avonden vrijdag 13 maart en zaterdag 14 maart niet door.

 

 

 

 

Aan de leden van Buurtvereniging “Klaver 3”

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, die plaatsvindt op Woensdagavond

23 januari 2019 in het Dorpshuis “ de Griend”, aanvang 19.30 uur.

 

 

AGENDA:

 

1. Opening door de voorzitter.

2. Notulen jaarvergadering 1 februari 2018.

3. Jaarverslag secretaris.

4. Jaarverslag penningmeester.

Met verslag financiële controlecommissie.

Benoeming financiële controlecommissie.

5. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar is:

- Mevr. Angela Verhage

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.

6. Aktiviteiten 2018:

- 30 januari workshop voorjaarsbloemstuk maken

- 15 en 16 maart toneelavonden

- Kinderactiviteit: bezoek Klok'uus. Datum is nog niet gepland

- Nieuwe ideeën zijn van harte welkom.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

 

Hopend op uw aanwezigheid.

 

Het bestuur van buurtvereniging “Klaver 3”